Clubreglement

 

Algemeen

 1. De tennisterreinen worden door de stad Dilsen-Stokkem verhuurd aan en worden beheerd door het bestuur van Tennisclub Dilsen v.z.w.
 2. In geval van heirkracht kan het bestuur te allen tijde de terreinen sluiten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan gevorderd worden door de leden.
 3. Het bestuur bepaalt de dagen en uren van openstelling van de accommodatie. Om grondige reden kan dit steeds gewijzigd worden.  Bij normale weersomstandigheden zijn de terreinen open van 9u tot 23u.  Behoudens wedstrijden kan er na 23u niet meer gespeeld worden.  In het weekend is de bar enkel geopend op zondag van 10.00u tot 13.00u en is er geen terreinverlichting.  Tijdens de op onze website vermelde clubactiviteiten is de bar wel open en is er terreinverlichting.
 4. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor stoffelijke schade of voor verlies/diefstal van persoonlijke bezittingen. Voor lichamelijke letsels is ieder aangesloten lid verzekerd bij Tennis Vlaanderen; deze verzekering komt enkel tussen voor de remgelden.
 5. Alleen de personen die het inschrijvingsformulier ingevuld en het lidgeld betaald hebben krijgen de gelegenheid tot spelen. Oud-leden betalen alleen het lidgeld.  Om een goede administratieve werking van de club mogelijk te maken zijn alle leden verplicht de volgende personalia mede te delen aan het secretariaat: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en samenstelling van het gezin of de samenwonenden (gezinsabonnement); bij voorkeur ook het e-mailadres omdat de meeste communicatie via e-mail en website gebeurt. Elk lid is verplicht elke wijziging mede te delen aan het secretariaat.
 6. Een aangesloten lid kan een gastspeler(s) laten meespelen door bij de reservatie 5 euro (2.5 euro voor jeugd) per uur/per plein te betalen aan de barverantwoordelijke. Leden die zonder gastreservatie met niet-leden spelen kunnen met tijdelijke uitsluiting worden beboet.  Een inwoner van de stad Dilsen-Stokkem kan maar 3x als gastspeler in aanmerking komen.  De gastheer is verantwoordelijk voor de naleving van deze reglementen door de gast.  Oud-leden kunnen zich niet als gastspeler aanbieden.  Gastspelers zijn niet verzekerd en tennissen bijgevolg op eigen risico.
 7. Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot de terreinen en accommodatie voor controle.
 8. Indien een speler schade aanricht, geschiedt de vaststelling van de schade gezamenlijk door de speler en een bestuurslid. Het bestuur zal dan de herstelling laten uitvoeren en de rekening zal ter betaling overgemaakt worden aan de betrokken speler.
 9. Iedereen wordt onmiddellijk van de terreinen en accommodatie verwijderd indien hij/zij: zich onwelvoeglijk gedraagt; de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt; moedwillige schade aanricht; de aanwijzingen van de verantwoordelijken niet navolgt; de reglementen van de club of Tennis Vlaanderen niet naleeft.
 10. Van de clubleden en hun gastspeler(s) wordt verwacht dat zij de installaties gebruiken voor het doel waarvoor ze werden opgericht.
 11. Honden dienen aan de leiband te worden gehouden.
 12. Standaard gaan leden akkoord met publicatie van foto’s van clubactiviteiten op onze website en sociale media. Bij niet-akkoord gelieve te melden via het e-mailadres van de club.
 13. Gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden door het bestuur of de voorzitter beslecht.

 

Het tennissen

 1. Echte tenniskleding is verplicht. Vrijetijdskledij of kledij die specifiek voor andere sporten bestemd is, kan niet toegelaten worden. Er kan alleen met echte tennisschoenen gespeeld worden.
 2. Iedere speler zorgt voor zijn persoonlijke tennisuitrusting: kledij, schoenen, racket, ballen. Het is aan te bevelen deze ballen van initialen te voorzien.  Per terrein max. 6 ballen.

 

Reservatie

 1. De reservatie voor een terrein gebeurt online. Ieder lid kan tweemaal vooruit reserveren.  Enkel leden die op de ledenlijst voorkomen hebben recht op reserveren en spelen.  Deze ledenlijst wordt opgemaakt aan de hand van de betaling van het lidgeld.
 2. Een terrein wordt gereserveerd voor 60 of 90 minuten naargelang de periode van het jaar.
 3. Hiervoor gebruikt iedere speler zijn lidnummer (7 cijfers) en persoonlijk paswoord. Hij/zij zal enkel toegang krijgen tot het reservatiesysteem als het lidgeld betaald werd.  Het ledenbestand wordt wekelijks tweemaal up to date gehouden.  Het is dus raadzaam het lidgeld vooruit te betalen, aangezien men enkel kan reserveren als men als lid in het systeem werd ingebracht.  Bedrieglijke praktijken terzake zullen door het bestuur bestraft worden.
 4. Het is ten strengste verboden te reserveren onder andermans naam.
 5. Storende en grove overtredingen bij de reservering worden bestraft met acht dagen schorsing.
 6. Na het einde van de speeltijd kan men opnieuw reserveren.
 7. Vanaf 18u kunnen leden jonger dan 15 jaar niet meer reserveren. Zij kunnen enkel als partner opgegeven worden door een volwassene waarmee zij spelen.
 8. Indien men belet is wordt men gevraagd zo vlug mogelijk af te melden, ten laatste één uur vóór aanvang van het speeluur.
 9. Het bestuur behoudt zich het recht voor de beslissingen te nemen die het nodig acht voor de goede organisatie en het verloop van de reserveringen.
 10. Officiële wedstrijden hebben altijd voorrang op recreatief tennissen.

 

Onderhoud

 1. Vijf minuten vóór het einde van de speeltijd stopt men met spelen en dient men de terreinen te borstelen vooraleer ze te verlaten.
 2. Wanneer er waterplassen op de terreinen staan of wanneer deze zeer nat of doorweekt zijn, mag er niet worden gespeeld ter voorkoming van beschadigingen aan de terreinen.
 3. Het sproeien geschiedt door de automatische installatie of een verantwoordelijk persoon. Bij droogte of een technisch defect moeten spelers zelf sproeien vóór de aanvang van het speeluur.
 4. Er wordt van iedereen een inspanning gevraagd om kleedkamers en douches in zuivere toestand achter te laten. Wandelen met tennisschoenen in de kleedkamers is verboden.

 

Lidgelden

 1. De lidgelden worden bepaald door het clubbestuur. In principe zijn de lidgelden individueel. Leden van éénzelfde gezin kunnen genieten van een zogenaamd “gezinsabonnement”. Gezinsabonnementen kunnen vanaf drie personen.  Voor meer informatie terzake raadplegen de leden best onze website tcdilsen.be

 

Verkeer

 1. Het is de plicht van alle leden de eigendom (dit geldt al vanaf de straat) stapvoets binnen te rijden. Men maakt geen storende rijbewegingen op de parking; dit om de buren niet te storen in hun privacy.  Ook bij het wegrijden houdt men hiermee terdege rekening.  Men is ook verplicht ’s avonds de bar in alle stilte te verlaten en de avondrust op de parking te bewaren.

 

Clublokaal

 1. Het clublokaal is enkel een ontmoetingsplaats voor de leden van TC Dilsen. Gasten van de leden hebben eveneens toegang tot het clublokaal.
 2. Het clublokaal wordt open gehouden en uitgebaat als een privé-club volgens de wettelijke bepalingen en ieder lid is derhalve verplicht zich hiernaar te schikken.
 3. Het clublokaal wordt uitgebaat ten voordele van Tennisclub Dilsen.
 4. De leden dienen zich te gedragen volgens de regels van de wellevendheid en de morele normen.
 5. Openingsuren : maandag t/m vrijdag: 18.00u – 00.30u, zondag: 10.00u – 13.00u. Op zaterdag- en zondagavond is er geen terreinverlichting, tenzij bij activiteiten
 6. Bij interclub, tornooien of andere activiteiten worden deze uren aangepast in functie van deze activiteiten. De uren kunnen ook aangepast worden in functie van de terreinbezetting.
 7. Bij drukke activiteiten hebben enkel die leden toegang achter het buffet dewelke zich op voorhand bij de baruitbater hebben aangemeld om als hulp te fungeren.
 8. Wanneer een consumptie met leeggoed meegenomen wordt op de terreinen, is het noodzakelijk dat men dit leeggoed terug afgeeft aan de bar.
 9. Iedereen wordt verzocht na ontvangst van de consumpties onmiddellijk en contant te betalen.
 10. Private telefoongesprekken dienen eveneens onmiddellijk te worden betaald ( € 0.50). Ze worden tot een minimum in tijdsduur beperkt.
 11. Het is verboden tennistassen en/of -materiaal op de tafels of stoelen te leggen.
 12. Kleedkamers: laat tennisschoenen uit de douches. Houd de kleedkamers en toiletlokalen proper.  Laat nooit geld of waardevolle voorwerpen achter.  De v.z.w. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Door de betaling van het lidgeld onderwerpt ieder lid zich aan dit reglement.  Dit reglement kan steeds worden gewijzigd in functie van de noodwendigheid of de actuele situatie.