Met dank aan onze sponsors: Stedelijke Bouwvakschool | Renault Garage VANDERSTUKKEN | Stedelijke Humaniora | Wijnhandel VANDINTER | Stedelijke Basisschool | Drankenhal CORSTJENS-VENKEN | KBC Bank en Verzekeringen Terreinreservatie | Contacteer ons
NIEUWS
TUSSENKOMST MUTUALITEIT
Lees meer...
ACTIVITEITEN
 
 
 
WEERSVERWACHTING
Clubreglement

 

Algemeen

1.         De tennisterreinen worden door de stad Dilsen-Stokkem verhuurd aan en worden beheerd door het bestuur van Tennisclub Dilsen v.z.w.

2.         In geval van heirkracht kan het bestuur te allen tijde de terreinen sluiten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan gevorderd worden door de leden.

3.         Het bestuur bepaalt de dagen en de uren van openstelling van de accommodatie. Om grondige reden kan dit steeds gewijzigd worden. Bij normale weersomstandigheden zijn de terreinen open van 9u tot 23u. Behoudens wedstrijden kan er na 23u niet meer gespeeld worden.

In het weekend is de bar enkel geopend op zondag van 10u00 tot 13u00 en is er geen terreinverlichting. Tijdens de op onze website vermelde clubactiviteiten is de bar wel open en is er terreinverlichting.

4.         Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor stoffelijke schade of voor verlies/diefstal van persoonlijke bezittingen. Voor lichamelijke letsels is ieder aangesloten lid verzekerd bij de Tennis Vlaanderen; deze verzekering komt enkel tussen voor de remgelden.

5.         Alleen de personen die het inschrijvingsformulier ingevuld en het lidgeld betaald hebben krijgen de gelegenheid tot spelen. Oud-leden betalen alleen het lidgeld.

Om een goede administratieve werking van de club mogelijk te maken zijn alle leden verplicht de volgende personalia mede te delen aan het secretariaat :

naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en samenstelling van het gezin of de samenwonenden (gezinsabonnement) ; bij voorkeur ook het e-mailadres omdat de meeste communicatie via e-mail en website gebeurt.

Elk lid is verplicht elke wijziging mede te delen aan het secretariaat.

6.         Een aangesloten lid kan een gastspeler(s) laten meespelen door bij de reservatie 5 euro (2,50 euro voor jeugd) per uur/per plein te betalen aan de barverantwoordelijke. Leden die zonder gastreservatie met niet-leden spelen, kunnen met tijdelijke uitsluiting worden beboet. Een inwoner van de stad

Dilsen-Stokkem kan maar 3 maal als gastspeler in aanmerking komen. De gastheer is verantwoordelijk voor de naleving van deze reglementen door de gast. Oud-leden kunnen zich niet als gastspeler aanbieden. Gastspelers zijn niet verzekerd en tennissen bijgevolg op eigen risico.

7.         Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot de terreinen en de accommodatie voor controle.

8.         Indien een speler schade aanricht, geschiedt de vaststelling van de schade gezamenlijk door de speler en een bestuurslid. Het bestuur zal dan de herstelling laten uitvoeren en de rekening zal ter betaling overgemaakt worden aan de betrokken speler.

9.         Iedereen wordt onmiddellijk van de terreinen en accommodatie verwijderd indien hij of zij :

            - zich onwelvoeglijk gedraagt ;

            - de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt ;

            - moedwillig schade aanricht ;

            - de aanwijzingen van de verantwoordelijken niet navolgt ;

            - de reglementen van de club of Tennis Vlaanderen niet naleeft.

10.       Van de clubleden en hun gastspelers wordt verwacht dat zij de installaties gebruiken voor het doel waarvoor ze werden opgericht.

11.       Honden dienen aan de leiband te worden gehouden.

12.      Standaard gaan leden akkoord met publicatie van foto's van clubactiviteiten op onze website en sociale media. Bij niet-akkoord gelieve te melden via e-mailadres van de club.

13.       Gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden door het bestuur of de voorzitter beslecht.

 

Het tennissen

14.       Echte tenniskleding is verplicht. Vrijetijdskledij of kledij die specifiek voor andere sporten bestemd is, kan niet toegelaten worden. Er kan alleen met echte tennisschoenen gespeeld worden.

15.       Iedere speler zorgt voor zijn persoonlijke tennisuitrusting : kledij, schoenen, racket, ballen. Het is aan te bevelen deze ballen van initialen te voorzien. Per terrein max. 6 ballen.

 

Reservatie

16.       De reservatie voor een terrein gebeurt online. Ieder lid kan tweemaal vooruit reserveren. Enkel leden die op de ledenlijst voorkomen hebben recht op reserveren en spelen. Deze ledenlijst wordt opgemaakt aan de hand van de betaling van het lidgeld.

17.       Een terrein wordt gereserveerd voor 60 of 90 minuten naargelang de periode van het jaar.

18.       Hiervoor gebruikt iedere speler zijn lidnummer (7 cijfers) en persoonlijk paswoord. Hij/zij zal enkel toegang krijgen tot het reservatiesysteem als het lidgeld betaald werd. Het ledenbestand wordt wekelijks tweemaal up to date gehouden. Het is dus raadzaam het lidgeld vooruit te betalen, aangezien men enkel kan reserveren als men als lid in het systeem werd ingebracht. Bedrieglijke praktijken terzake zullen door het bestuur bestraft worden.

19.       Het is ten strengste verboden te reserveren onder andermans naam.

20.       Storende en grove overtredingen bij de reservering worden bestraft met acht dagen schorsing.

21.       Na het einde van de speeltijd kan men opnieuw reserveren.

22.       Vanaf 18u kunnen leden jonger dan 15 jaar niet meer reserveren.

Zij kunnen enkel als partner opgegeven worden door een volwassene waarmee zij spelen.

23.       Indien men belet is wordt men gevraagd zo vlug mogelijk af te melden, ten laatste één uur vóór aanvang van het speeluur.

24.       Het bestuur behoudt zich het recht voor de beslissingen te nemen die het nodig acht voor de goede organisatie en het verloop van de reserveringen.

25.       Officiële wedstrijden hebben altijd voorrang op recreatief tennissen.

 

Onderhoud

26.       Vijf minuten vóór het einde van de speeltijd stopt men met spelen en dient men de terreinen te borstelen vooraleer ze te verlaten.

27.       Wanneer er waterplassen op de terreinen staan of wanneer deze zeer nat of doorweekt zijn, mag er niet worden gespeeld ter voorkoming van beschadiging aan de terreinen.

28.       Het sproeien geschiedt door de automatische installatie of een verantwoordelijk persoon. Bij droogte of een technisch defect moeten de spelers zelf sproeien vóór de aanvang van het speeluur.

29.       Er wordt van iedereen een inspanning gevraagd om kleedkamers en douches in zuivere toestand achter te laten. Wandelen met tennisschoenen in de kleedkamers is verboden.

 

Lidgelden

30.       De lidgelden worden bepaald door het clubbestuur. In principe zijn de lidgelden individueel. Leden van éénzelfde gezin kunnen genieten van een zogenaamd "gezinsabonnement". Gezinsabonnementen kunnen vanaf 3 personen. Voor meer informatie terzake raadplegen de leden best onze website www.tcdilsen.be .

 

Verkeer

31.       Het is de plicht van alle leden de eigendom (dit geldt al vanaf de straat) stapvoets binnen te rijden.  Men maakt geen storende rijbewegingen op de parking; dit om de buren niet te storen in hun privacy. Ook bij het wegrijden houdt men hiermee terdege rekening. Men is ook verplicht 's avonds de bar in alle stilte te verlaten en de avondrust op de parking te bewaren.

 

32.       Door de betaling van het lidgeld onderwerpt ieder lid zich aan dit reglement. Dit reglement kan steeds worden gewijzigd in functie van de noodwendigheid of de actuele situatie.

 

 

 

MET DE STEUN VAN HET STADSBESTUUR DILSEN-STOKKEM EN DE VLAAMSE OVERHEID
  © Tennisclub Dilsen 2016 | Disclaimer | Privacy Design en ontwikkeling door Briceco bvba